Strona główna ]

XVI LAT

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LESZCZYŃSKICH "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"    Summariusz  Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej    Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

CELE

 

Celami i zadaniami Fundacji są:

bullet

promowanie sztuki rządzenia - rządności

bullet

wspieranie aktywności promującej dokonania Króla Stanisława Leszczyńskiego, jego działalności, twórczości oraz ochrona dóbr i pamiątek związanych z jego osobą.

bullet

działalność charytatywna;

bullet

mecenat i patronat kultury;

bullet

podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej i kulturowej;

bullet

ochrona i promocja zdrowia;

bullet

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

bullet

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

bullet

upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

bullet

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

bullet

wspieranie działań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

bullet

wspieranie działań w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

bullet

wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

bullet

upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

bullet

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

bullet

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

bullet

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

bullet

działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;  

bullet

podnoszenie wiedzy nad zagadnieniem problematyki zarządzania a szczególnie jej społecznym charakterem;

bullet

wspieranie wiedzy na temat zarządzania;

bullet

wspieranie działań na rzecz opracowania nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie;

bullet

wspieranie badań nad tematyką efektywności zarządzania;

bullet

wspieranie najlepszych zarządców uwzględniających aspekty społeczne w zarządzaniu;

bullet

popieranie akcji propagujących zarządzanie postrzegane jako efektywne gospodarowanie;

bullet

wspieranie zarządzania kryzysowego, którego celem m.in. jest ratowanie miejsc pracy;

bullet

wspieranie zarządzania wspomagającego rozwój gospodarczy;

bullet

edukacja w dziedzinie zarządzania jako element rozwoju efektywnej przedsiębiorczości;

bullet

wspieranie działalności szkoleniowej w zakresie zarządzania;

bullet

uwypuklanie rangi społecznej zarządzania makro i mikroekonomicznego w różnych podmiotach i instytucjach;

bullet

wspieranie podnoszenia kwalifikacji managerów dostrzegających aspekty społeczne zarządzania;

bullet

wspieranie zarządzania dotyczącego służby zdrowia i szkolnictwa i innych instytucji nonprofit;

bullet

wspieranie zarządzania opierającego się na nowoczesnych narzędziach internetowych;

bullet

wspieranie zarządzania dotyczącego ochrony przyrody i środowiska;

bullet

wspieranie zarządzania propagującego ekologię i zdrową żywność;

bullet

wspieranie zarządzania oszczędzającego surowce i energię;

bullet

wspieranie zarządzania zmierzającego do innowacyjności i postępu technicznego;

bullet

wspieranie zarządzania zwiększającego konkurencyjność i wartość zarządzanego podmiotu, co w dalszej perspektywie ma zwiększyć zatrudnienie;

bullet

promocja nowoczesnych metod zarządzania;

 

Strona główna ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVI LAT działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXII

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2022